ΕΣΠΑ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑΣ ΣΥΝΕΧΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ (ΤΗΛΕΡΓΑΣΙΑΣ)

Το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης ΕΣΠΑ της Αλεξάνδρειας Πανεπιστημιούπολης του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος, ενημερώνει τους φοιτητές για τη δημοσίευση της υπ.αριθμ. 383/10-11-2020 εγκυκλίου του Υφυπουργού κ. Β. Διγαλάκη, Παροχή πρόσθετων διευκρινίσεων για την εφαρμογή της υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ.71342/6.11.2020 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ Β΄4899) σχετικά με τη δυνατότητα συνέχισης της Πρακτικής Άσκησης φοιτητών με τη μέθοδο της εξ αποστάσεως (τηλεργασίας) υπό προϋποθέσεις κατά τη διάρκεια ισχύος των έκτακτων μέτρων που ορίζονται στην υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ.71342/6-11-2020 Κοινή Υπουργική Απόφαση ή τυχόν παράταση της ισχύος αυτής. Επισημαίνεται ότι η διεξαγωγή της Πρακτικής Άσκησης δεν δύναται να πραγματοποιηθεί σε όλες τις περιπτώσεις με τη μέθοδο εξ αποστάσεως.

Εγκύκλιος για τηλεργασία 

Γράψτε ένα σχόλιο