ΕΣΠΑ

Διαδικασία – Κριτήρια Επιλογής

  • Αρχική
  • Διαδικασία – Κριτήρια Επιλογής

Διαδικασία – Κριτήρια Επιλογής

Προϋποθέσεις για Πρακτική Άσκηση

Για την πραγματοποίηση της πρακτικής άσκησης ο φοιτητής πρέπει να:

  •  Βρίσκεται σε τυπικό εξάμηνο μεγαλύτερο του ΣΤ’ ή Ζ΄ για τα τμήματα με προγράμματα σπουδών οκτώ (8) εξαμήνων.
  •  Έχει παρακολουθήσει με επιτυχία τα 2/3 των μαθημάτων του προγράμματος σπουδών.
  •  Έχει περάσει όλα τα μαθήματα ειδικότητας.
  •  Πληροί τις προϋποθέσεις που θέτει κάθε τμήμα.

Εάν δεν πληρούνται οι παραπάνω προϋποθέσεις τότε:

  •  Στο έντυπο «Αίτηση Πρακτικής Άσκησης» αναφέρει γραπτά τους λόγους για τους οποίους ζητά να εγκριθεί κατ’ εξαίρεση η αίτηση του, και
  •  Προσκομίζει οποιαδήποτε έγγραφα (ή αντίγραφα αυτών), τα οποία πιστοποιούν τους λόγους αυτούς.

Εάν επιθυμεί να πραγματοποιήσει πρακτική άσκηση σε εταιρία που ήδη εργάζεται ή έχει βρει ο ίδιος:

  •  Προσκομίζει εταιρικό προφίλ της επιχείρησης που επιθυμεί να εργαστεί.
  •  Προσκομίζει επιστολή του εργοδότη, στην οποία ο τελευταίος δηλώνει την επιθυμία του να τον απασχολήσει στα πλαίσια της πρακτικής άσκησης αναφέροντας περιγραφικά το αντικείμενο της εργασίας του.

Η Επιτροπή Πρακτικής Άσκησης σε συνεργασία με τον Επιστημονικά Υπεύθυνο του Τμήματος επιφυλάσσεται στις παραπάνω περιπτώσεις να απαντήσει σε εύλογο χρονικό διάστημα σχετικά με το αν εγκρίνεται ή όχι η αίτησή του.

Κριτήρια Επιλογής Και Υπολογισμός Μοριοδότησης Υποψήφιων Φοιτητών / Φοιτητριών Για Πρακτική Άσκηση Μέσω ΕΣΠΑ

Δείτε εδώ

Υλοποίηση πρακτικής άσκησης

Λίγες ημέρες πριν την έναρξη της Πρακτικής Άσκησης (ΠΑ) και βάσει των ανακοινώσεων κάθε τμήματος, ο φοιτητής υποβάλλει την αίτησή του στον Επιστημονικά Υπεύθυνο (ΕΥ) του τμήματος για πραγματοποίηση ΠΑ.

Εφόσον πληροί τις παραπάνω προϋποθέσεις, η αίτησή του γίνεται αποδεκτή και εντάσσεται στον κατάλογο των ασκούμενων και παίρνει από τη Γραμματεία του τμήματος τη «Βεβαίωση έγκρισης ΠΑ φοιτητών από το ΆΤΕΙΘ προς τους φορείς απασχόλησης».

Στη συνέχεια, συμπληρώνει τη «Δήλωση Ατομικών Στοιχειών Φοιτητή» και συγκεντρώνει τα απαραίτητα συνοδευτικά δικαιολογητικά. Ο ζητούμενος αριθμός τμήματος αναγράφεται στη λίστα των τμημάτων.

Παράλληλα, ενημερώνεται από τον Υπεύθυνο για τις διαθέσιμες θέσεις εργασίας από τον «Κατάλογο Δυνητικών Φορέων Απασχόλησης» και τις «Επιστολές προσφοράς απασχόλησης» που στέλνουν οι φορείς στα τμήματα.

Ενημερώνεται, ακόμη, για τις υποχρεώσεις και τα εργασιακά του δικαιώματα καθώς και για τη συνολική πορεία της ΠΑ και τις υποχρεώσεις του φορέα απασχόλησης από το «Ενημερωτικό Έντυπο Πρακτικής Άσκησης».

Αφού καταλήξει ο φοιτητής στην επιλογή του φορέα, μέσω της διαδικασίας της προσωπικής συνέντευξης, υπογράφεται η «Βεβαίωση Απασχόλησης και Ασφάλισης Ασκούμενου Φοιτητή Από Το Φορέα Απασχόλησης», όπου ο φορέας δεσμεύεται να απασχολήσει και να ασφαλίσει το φοιτητή κατά επαγγελματικού κινδύνου, όπως προβλέπεται στη νομοθεσία για την ΠΑ των ΤΕΙ (Ε5/1303/86 κοινή υπουργική απόφαση & 100/124/29.5.86 εγκύκλιος του ΙΚΑ).

Η διαδικασία της οργάνωσης και τοποθέτησης των φοιτητών για ΠΑ ολοκληρώνεται με την έκδοση και την υπογραφή των «Ειδικών Συμβάσεων Εργασίας» μεταξύ του φοιτητή, του φορέα απασχόλησης και του Αλεξάνδρειου ΤΕΙ Θεσσαλονίκης. Η Σύμβαση λήγει αυτομάτως μετά το πέρας του αναγραφόμενου εξαμήνου.

Όλη η πορεία και η αξιολόγηση του φοιτητή περιγράφεται και αναφέρεται στο «Βιβλιάριο Πρακτικής Άσκησης», το οποίο ενημερώνει τακτικά ο φοιτητής και συμπληρώνει ο Ακαδημαϊκός Επόπτης και ο Εκπαιδευτής του φορέα απασχόλησης.

Ο ασκούμενος φοιτητής σε όλη τη διάρκεια της πρακτικής του άσκησης επιβλέπεται στο χώρο εργασίας του από τον Εκπαιδευτή, ο οποίος σημειώνει τις παρατηρήσεις του στο Βιβλιάριο Πρακτικής Άσκησης. Ο Ακαδημαϊκός Επόπτης ελέγχει και αξιολογεί το φοιτητή κάθε μήνα και συνυπογράφει το Βιβλιάριο Πρακτικής Άσκησης, μετά την ενημέρωσή του και από τον Εκπαιδευτή.

Στο «Βιβλιάριο Πρακτικής Άσκησης», που έχει τη μορφή ημερολογίου, σημειώνονται κάθε εβδομάδα από το φοιτητή οι εργασίες και τα γνωστικά αντικείμενα, στα οποία ασκήθηκε, καθώς και η συνοπτική περιγραφή των καθηκόντων του στο χώρο εργασίας.

Κάθε απουσία του φοιτητή από την εργασία του καταχωρείται στο Βιβλιάριο ΠΑ. Αδικαιολόγητες απουσίες ή παράβαση των κανονισμών του εργασιακού χώρου ή απασχόληση του φοιτητή σε εργασίες ξένες προς το αντικείμενο των σπουδών του, μπορούν να οδηγήσουν στη διακοπή της πρακτικής του άσκησης. Ο φοιτητής μπορεί να απουσιάσει έως πέντε (5) ημέρες δικαιολογημένα για σοβαρούς λόγους.

Σε περίπτωση δικαιολογημένης διακοπής, ο φοιτητής υποχρεούται να συμπληρώσει το υπόλοιπο του χρόνου της πρακτικής του άσκησης σε νέα θέση, μετά από σχετική έκθεση αναφοράς του Ακαδημαϊκού του Επόπτη.

Στο τέλος της ΠΑ του ο φοιτητής συντάσσει μία «Έκθεση Πεπραγμένων Φοιτητή» στο Βιβλιάριο Πρακτικής Άσκησης, όπου αναφέρεται στα γνωστικά αντικείμενα όπου ασκήθηκε, στις εντυπώσεις του από τον εργασιακό χώρο καθώς και στις εργασιακές σχέσεις που ανέπτυξε.

Ο φορέας απασχόλησης υποχρεούται να παραδώσει στο φοιτητή μία «Βεβαίωση Περαίωσης Πρακτικής Άσκησης» καθώς και μία «Βεβαίωση Εργοδότη» με την ανάλυση των ενσήμων για την εξάμηνη ασφαλιστική κάλυψη του φοιτητή (κατά επαγγελματικού κινδύνου, 1% επί του τεκμαρτού ημερομισθίου της 12ης ασφαλιστικής κλάσης του ΙΚΑ, όπως ισχύει κάθε φορά).

Μετά την ολοκλήρωση της ΠΑ, ο φοιτητής υποβάλλει δια του πρωτοκόλλου στη Γραμματεία ή στο Γραφείο Πρακτικής Άσκησης του Τμήματος, το Βιβλιάριο Πρακτικής Άσκησης πλήρως συμπληρωμένο (απουσίες, περιγραφή δραστηριοτήτων, βαθμολογία, αξιολόγηση), προκειμένου να μπορέσει να προχωρήσει στη διαδικασία λήψης πτυχίου.