ΕΣΠΑ

Δικαιώματα – Υποχρεώσεις

Δικαιώματα – Υποχρεώσεις

ΟΑΕΔ

Το ύψος της αποζημίωσης των ασκούμενων φοιτητών σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα ορίζεται στο ποσοστό 80% επί του ημερομίσθιου του ανειδίκευτου εργάτη, που ισχύει κάθε φορά, με βάση την Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας και καταβάλλεται σε μηνιαία βάση από τον φορέα απασχόλησης. Οι επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα επιχορηγούνται από τον Ο.Α.Ε.Δ. σε ποσοστό 50% επί της καταβαλλόμενης κάθε φορά αποζημίωσης. Η επιχορήγηση γίνεται από την αρμόδια Υπηρεσία του Ο.Α.Ε.Δ. στην έδρα της επιχείρησης στο τέλος της πρακτικής άσκησης και εντός τριών μηνών. Η αποζημίωση στον Ευρύτερο Δημόσιο Τομέα, στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) και στις υπηρεσίες των Τ.Ε.Ι. ανέρχεται στα 176,08€ και καταβάλλεται μηνιαίως στον ασκούμενο φοιτητή, με την προϋπόθεση ότι αυτός απασχολήθηκε κανονικά όλο το μήνα στην υπηρεσία. Σημειώνεται ότι οι υπηρεσίες του Δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα, δεν επιχορηγούνται από τον Ο.Α.Ε.Δ.

 

Ε.Π. ΕΚΔιΒιΜ.- ΕΣΠΑ,  Πράξη «Πρακτική Άσκηση Φοιτητών ΑΤΕΙ/Θ»

Όταν η πρακτική άσκηση πραγματοποιείται μέσω του προγράμματος, ο φορέας απασχόλησης δεν είναι υποχρεωμένος να αναγγείλει τη Σύμβαση ΠΑ στον ΟΑΕΔ ή στην Επιθεώρηση Εργασίας, εφόσον πρόκειται για Ειδική Σύμβαση Εργασίας που αφορά μόνο τα εμπλεκόμενα μέρη και δεν προκύπτουν υποχρεώσεις προς τον ΟΑΕΔ. Σε περίπτωση ελέγχου από ελεγκτική δημόσια υπηρεσία, αρκεί μόνο η επίδειξη της Σύμβασης.

Μέσα στις υποχρεώσεις του εργοδότη είναι και η μηνιαία αποζημίωση και ασφάλιση του φοιτητή. Εφόσον πρόκειται για ιδιωτικό τομέα, ο εργοδότης υποχρεούται να καταβάλει μηνιαίως το ποσό τουλάχιστον των 126,60€ για φοιτητές κάτω των 25 ετών (22,83×25ημ/μήνα=570,75€/μήναx0,80=456,60€/μήνα) ή το ποσό των 193,60€ για φοιτητές άνω των 25 ετών σύμφωνα με την παρ. 6 του Ν. 4046/2012 & την Ερμηνευτική Εγκύκλιο 4601/304-12.3.2012 του Υπουργείου Εργασίας & Κοινωνικής Ασφάλισης.

 

Μηνιαία αποζημίωση ασκούμενου από το πρόγραμμα του ΕΣΠΑ:

 

Στον ευρύτερο δημόσιο τομέα (Υπουργεία, ΟΤΑ, Περιφέρειες, ΝΠΔΔ, ΑΕΙ/TEI κλπ.) ο φοιτητής αποζημιώνεται μηνιαίως με το ποσό των 176,08€ (απόφαση 2025805/2917/0022, ΦΕΚ307 τ.Β/1993).

Το πρόγραμμα της πρακτικής άσκησης, από την πλευρά του, ενισχύει οικονομικά το φοιτητή με το ποσό των 330,00€ (ή 484,00€ σε κάποιες περιπτώσεις) για κάθε μήνα ΠΑ με κατάθεση στο λογαριασμό της Τράπεζας Πειραιώς του φοιτητή.

Σε κάθε περίπτωση, η συνολική αμοιβή του φοιτητή απαλλάσσεται από φόρο εισοδήματος και κρατήσεις δημοσίου και άρα καταβάλλεται ακέραια.

Οι φοιτητές κατά τη διάρκεια της πρακτικής τους άσκησης υπάγονται στην ασφάλιση του Ι.Κ.Α., ΜΟΝΟ κατά επαγγελματικού κινδύνου ατυχήματος και δεν καλύπτονται με ιατροφαρμακευτική περίθαλψη. Οι ασφαλιστικές εισφορές υπολογίζονται σε ποσοστό 1% επί του τεκμαρτού ημερομισθίου της δωδέκατης (12ης) ασφαλιστικής κλάσης, όπως ισχύει κάθε φορά και καταβάλλεται από τον εργοδότη σύμφωνα με τις διατάξεις της νομοθεσίας του Ι.Κ.Α. για τον τρόπο είσπραξης των εισφορών (το ύψος των ασφαλιστικών εισφορών καθώς και ο τρόπος πληρωμής τους καθορίζεται από το ισχύον κάθε φορά νομοθετικό πλαίσιο).

Η ασφαλιστική κάλυψη βαρύνει πάντα τον εργοδότη και αποτελεί ύψιστη υποχρέωσή του απέναντι στο φοιτητή και στο Ίδρυμα που τον αντιπροσωπεύει. Σε περίπτωση μη καταβολής των παραπάνω ασφαλιστικών εισφορών, εφαρμόζονται οι νόμιμες κυρώσεις. Ο εργοδότης οφείλει στο πέρας της εξάμηνης πρακτικής άσκησης να δίνει στο φοιτητή Βεβαίωση Ενσήμων, η οποία στη συνέχεια θεωρείται από το ΙΚΑ, στο οποίο ανήκει ο εργοδότη.

 

Γενικές Ρυθμίσεις

 •  Αν κατά τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης διαπιστώσει ο ασκούμενος δεν απασχολείται σε θέματα που αφορούν το γνωστικό του αντικείμενο, υπό ευρεία έννοια, ή ότι ο φορέας απασχόλησης τον ετεροαπασχολεί, οφείλει να το δηλώσει εγγράφως, τόσο στον υπεύθυνο/επιβλέποντα που έχει ορισθεί από την επιχείρηση, όσο και στον υπεύθυνο Ακαδημαϊκό Επόπτη που έχει ορισθεί από το τμήμα. Ο τελευταίος, αφού εξετάσει το ζήτημα, είναι εκείνος που θα αποφασίσει, αν συντρέχει λόγος αλλαγής της θέσης εργασίας ή όχι, και σε καταφατική περίπτωση θα συνεργαστεί με την Επιτροπή Πρακτικής Άσκησης για την τοποθέτησή του ασκούμενο σε νέα θέση, όπου πραγματοποιείται πρακτική άσκηση μόνο για το διάστημα που υπολείπεται για την συμπλήρωση του χρόνου των έξι μηνών.
 •  Ο ασκούμενος, στο χώρο εργασίας, υποχρεούται να ακολουθεί το ωράριο λειτουργίας της επιχείρησης, τους κανονισμούς ασφαλείας και εργασίας καθώς και κάθε άλλη ρύθμιση που ισχύει για το προσωπικό της επιχείρησης. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης του ασκούμενου με τα παραπάνω, ενημερώνεται σχετικά το τμήμα, μέσω του επόπτη εκπαιδευτικού, προκειμένου να υπάρξει συμμόρφωσή του.
 •  Σε περίπτωση υποτροπής του ασκούμενου, η επιχείρηση μπορεί να καταγγείλει μονομερώς την Ειδική Σύμβαση Εργασίας και να διακόψει την απασχόλησή του. Η πρακτική άσκηση και συνεπώς και η ειδική σύμβαση, λήγει αυτομάτως. Τότε ο φοιτητής, υποχρεούται να επαναλάβει, το επόμενο εξάμηνο τη διαδικασία εξεύρεσης νέας θέσης και να πραγματοποιήσει εκ νέου πρακτική άσκηση.
 •  Οι φοιτητές των ΤΕΙ κατά τη διάρκεια της πρακτικής τους άσκησης, εκτός από το δικαίωμα της αποζημίωσης και ασφάλισής τους έναντι επαγγελματικού κινδύνου, δεν αποκτούν κανένα άλλο δικαίωμα εργασιακής ή συνταξιοδοτικής μορφής σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 12 του Νόμου 1351/83.

Οι εργαζόμενοι φοιτητές των ΤΕΙ, σύμφωνα με το ΠΔ 483/84 (ΦΕΚ 173/τ. Α’), τυγχάνουν των παρακάτω διευκολύνσεων. Πρέπει να σημειωθεί ότι  οι διευκολύνσεις των παρακάτω παραγράφων ισχύουν ΜΟΝΟ για τους εργαζόμενους φοιτητές κι όχι για τους πρακτικά ασκούμενους.

 

Οι διευκολύνσεις των εργαζόμενων φοιτητών περιλαμβάνουν:

 •  Τη χορήγηση, συνεχόμενης ή διακεκομμένης ειδικής άδειας εξετάσεων των δέκα τεσσάρων (14) ημερών το χρόνο που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν. 1346/83 (ΦΕΚ 46/Α’).
 •  Τη χορήγηση συνεχόμενης ή διακεκομμένης άδειας άνευ αποδοχών μέχρι δέκα πέντε (15) ημέρες το χρόνο κατ’ εξαίρεση των κειμένων διατάξεων και πέρα της προβλεπόμενης από την παρ. 4 του άρθρου 101 του ΠΔ 611/77 (ΥΚ) για τους δημοσίους υπαλλήλους, εφόσον ζητηθεί από τον εργαζόμενο φοιτητή για να εξυπηρετηθεί η            προετοιμασία και συμμετοχή του σε εξετάσεις.
 •  Τη χορήγηση ειδικής άδειας βραχείας απουσίας κατά τις ημέρες των εξετάσεων ή για τη συμμετοχή σε εργαστηριακές ασκήσεις ή σε    κάθε άλλη περίπτωση που είναι απαραίτητη η παρουσία του φοιτητή στη σχολή του. Η άδεια βραχείας απουσίας χορηγείται και σε περίπτωση πρόωρης αναχώρησης από το κανονικό ωράριο εργασίας. Ο δικαιούχος φοιτητής μπορεί να κάνει χρήση της άδειας βραχείας απουσίας μέχρι 10 φορές το χρόνο.
 •  Την απαλλαγή από την νυκτερινή βάρδια για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί η εξεταστική περίοδος.
 •  Την αλλαγή της βάρδιας όταν αυτή συμπίπτει με τις ώρες των εξετάσεων.
 •  Τη χορήγηση υποχρεωτικά της κανονικής άδειας που τυχόν δικαιούται και ζητά ο εργαζόμενος φοιτητής κατά το χρονικό διάστημα που διαρκεί η εξεταστική περίοδος ή για την προετοιμασία και συμμετοχή του στις φροντιστηριακές ή εργαστηριακές ασκήσεις.
 •  Την υποχρεωτική τοποθέτηση του εργαζόμενου φοιτητή στο τμήμα ή τη θέση της επιχείρησης ή της υπηρεσίας που υπηρετεί η οποία του      παρέχει τη δυνατότητα να πραγματοποιήσει την πρακτική άσκησή του στο επάγγελμα για όσο χρόνο διαρκεί η άσκηση.

 

Για την παροχή των διευκολύνσεων του προηγούμενου άρθρου πρέπει να συντρέχουν οι εξής προϋποθέσεις:

 •  Για την άδεια άνευ αποδοχών: (α) να έχει εξαντληθεί η ειδική άδεια εξετάσεων και (β) ο φοιτητής να έχει συμπληρώσει υπηρεσία τουλάχιστον εννέα (9) μηνών.
 •  Ο εργαζόμενος φοιτητής να υποβάλλει αίτηση στον εργοδότη του για συγκεκριμένη διευκόλυνση, στην οποία θα αναφέρει το λόγο που τη ζητά, τουλάχιστον τρείς (3) ημέρες νωρίτερα και ειδικά για τις διευκολύνσεις των παραπάνω παραγράφων 4 και 5 έξι (6) ημέρες νωρίτερα.
 •  Να έχει προσκομίσει ο δικαιούχος φοιτητής μαζί με την πρώτη του αίτηση για παροχή διευκόλυνσης, πιστοποιητικό σπουδών από το οποίο προκύπτει: (α) Το τμήμα και η σχολή που φοιτά, (β) Η ημερομηνία αρχικής εγγραφής του, (γ) Η προβλεπόμενη ελάχιστη διάρκεια σπουδών, (δ) Το έτος ή εξάμηνο που φοιτά ο φοιτητής.
 •  Για την απόδειξη ότι η διευκόλυνση που χορηγήθηκε στον εργαζόμενο φοιτητή χρησιμοποιήθηκε για το σκοπό που χορηγήθηκε, αυτός υποχρεούται να την προσκομίσει στον εργοδότη του μέσα στις πέντε (5) πρώτες εργάσιμες ημέρες από τη λήξη της διευκόλυνσης, βεβαίωση της σχολής του από την οποία να προκύπτει ότι η διευκόλυνση χρησιμοποιήθηκε για τον σκοπό και το χρόνο που χορηγήθηκε. Σε αντίθετη περίπτωση θα θεωρηθεί η απουσία από την υπηρεσία του αδικαιολόγητη, εκτός και αν η μη χρησιμοποίηση της διευκόλυνσης για το σκοπό και το χρόνο που χορηγήθηκε οφείλεται σε αποδεδειγμένη ανώτερη βία ή ξαφνική αναβολή των εξετάσεων ή ασκήσεων, οπότε σ’ αυτή την περίπτωση χορηγείται σχετική βεβαίωση από τη σχολή στο φοιτητή. Η ανώτερη βία και η ξαφνική αναβολή των εξετάσεων διακόπτουν αυτόματα την παραπέρα χρήση της διευκόλυνσης.