ΕΣΠΑ

Ακαδημαϊκός Επόπτης

Ακαδημαϊκός Επόπτης

Η εποπτεία των ασκούμενων φοιτητών των ΤΕΙ ανατίθεται σε τακτικά μέλη του Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΠ). Ο Επιστημονικά Υπεύθυνος (ΕΥ) του Τμήματος και οι Ακαδημαϊκοί Επόπτες προετοιμάζουν εκπαιδευτικά τους ασκούμενους φοιτητές και αξιολογούν το έργο τους έτσι, ώστε το όλο σχήμα να λειτουργεί παραγωγικά στην κατεύθυνση της ποιοτικής αναβάθμισης του θεσμού της πρακτικής άσκησης στο ΑΤΕΙ/Θ.

Οι θετικές επιπτώσεις, τόσο στο θεσμό της πρακτικής άσκησης όσο και στους στόχους που υπηρετεί η εποπτεία είναι προφανείς. Ο ρόλος του ακαδημαϊκού επόπτη στο θεσμό της πρακτικής άσκησης αποτελεί καθοριστική παράμετρο για την επιτυχή έκβαση της τοποθέτησης.

Η άσκηση εποπτείας από τα μέλη του ΕΠ που συμμετέχουν στο επιχειρησιακό πρόγραμμα ΕΚΔιΒιΜ.-ΕΣΠΑ «Πρακτική Άσκηση Φοιτητών ΑΤΕΙ/Θ» είναι αμειβομένη και δεν πραγματοποιείται στα πλαίσια του διδακτικού τους έργου στα ιδρύματα ούτε τυγχάνουν απαλλαγής ωραρίου. Η ανάθεσή τους γίνεται με σχετική απόφαση Γενικής Συνέλευσης κάθε Τμήματος και αφορά σε όλη τη διάρκεια του φυσικού αντικειμένου της πράξης.

Οι επόπτες στους οποίους έχει ανατεθεί η εποπτεία ασκούμενων φοιτητών:

  •  Επισκέπτονται τους χώρους άσκησης
  •  Ενημερώνονται για το αντικείμενο απασχόλησής τους
  •  Παρακολουθούν και ενημερώνουν το βιβλιάριο πρακτικής άσκησης
  •  Παρακολουθούν την επίδοσή τους και
  •  Συνεργάζονται στην επίλυση των προβλημάτων τους, τόσο με τους ίδιους, όσο και με τον εργασιακό επιβλέποντα που ορίζεται από την επιχείρηση / εργοδότη του ασκούμενου.

Συγκεκριμένα, ο ΕΥ αναθέτει στους Ακαδημαϊκούς Επόπτες κάθε εξάμηνο τις εποπτείες τους και συμπληρώνει τον αντίστοιχο «Κατάλογο Εποπτείας Εξαμήνου». Ο Ακαδημαϊκός Επόπτης επισκέπτεται τακτικά το χώρο άσκησης του φοιτητή που εποπτεύει και συντάσσει «Μηνιαία Έκθεση Προόδου», που στο σύνολο φτάνουν τις έξι (μία για κάθε μήνα ΠΑ). Σε κάθε μηνιαία επίσκεψη του στο χώρο εργασίας του φοιτητή, ο Ακαδημαϊκός Επόπτης συμπληρώνει το «Πρωτόκολλο Επίσκεψης» με τη σχετική ημερομηνία της εποπτείας του. Με το πέρας της πρακτικής άσκησης, ο Επόπτης συντάσσει την εξαμηνιαία «Τελική Έκθεση Επόπτη» και συνυπογράφει με τον ΕΥ τη σχετική «Βεβαίωση Ολοκλήρωσης ΠΑ» του φοιτητή.