ΕΣΠΑ

Φορείς Απασχόλησης/Υποδοχής Πρακτικής Άσκησης

  • Αρχική
  • Φορείς Απασχόλησης/Υποδοχής Πρακτικής Άσκησης

Φορείς Απασχόλησης/Υποδοχής Πρακτικής Άσκησης

Σύστημα Κεντρικής Υποστήριξης της Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών ΑΕΙ

Μία νέα διαδικτυακή υπηρεσία που στηρίζει την πρακτική άσκηση των φοιτητών των Ελληνικών ακαδημαϊκών ιδρυμάτων και διευκολύνει τους δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς στην εύρεση φοιτητών με ποιοτικά κριτήρια, υλοποιείται τη φετινή ακαδημαϊκή χρονιά από το Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας (ΕΔΕΤ Α.Ε.). Η υπηρεσία ΑΤΛΑΣ – Σύστημα Κεντρικής Υποστήριξης της Πρακτικής Άσκησης των Φοιτητών ΑΕΙ (http://atlas.grnet.gr), διασυνδέει τα ακαδημαϊκά ιδρύματα της χώρας με τους φορείς που παρέχουν θέσεις πρακτικής άσκησης (επιχειρήσεις, οργανισμούς, μη κυβερνητικές οργανώσεις κλπ) σε ένα ενιαίο, κεντρικό σύστημα, προσβάσιμο από όλα τα ιδρύματα και τους φοιτητές. Με τη χρήση του συστήματος ΑΤΛΑΣ αναμένεται να βελτιωθεί σημαντικά η ποιότητα της παρεχόμενης πρακτικής άσκησης, καθώς και ο αριθμός των ασκούμενων φοιτητών. Επιπλέον συμβάλλει σημαντικά στην εξοικονόμηση ανθρώπινων πόρων τόσο από την πλευρά των ιδρυμάτων όσο και των φορέων υποδοχής των ασκούμενων φοιτητών.

Με τη χρήση του συστήματος ΑΤΛΑΣ απλοποιείται η διαδικασία της πρακτικής άσκησης, αφού οι θέσεις δηλώνονται μία φορά, και γίνονται αυτομάτως διαθέσιμες σε όλα τα ιδρύματα και τμήματα που ο φορέας επιθυμεί. Τα όργανα των ιδρυμάτων που συντονίζουν τη διαδικασία της πρακτικής άσκησης των φοιτητών τους (Γραφεία Πρακτικής Άσκησης, Γραφεία Διασύνδεσης κλπ), μπορούν να πραγματοποιούν αναζητήσεις θέσεων και να τις αντιστοιχίζουν στους φοιτητές.
Επιπλέον οι φοιτητές έχουν τη δυνατότητα αναζήτησης και εντοπισμού των επιθυμητών θέσεων πρακτικής άσκησης. Έτσι, εξασφαλίζεται η ισότιμη πρόσβαση όλων των επιχειρήσεων και οργανισμών στη διαδικασία της πρακτικής άσκησης. Επισημαίνεται ότι το σύστημα δεν υποκαθιστά τη διαδικασία επιλογής των φοιτητών από τους φορείς, η οποία εξακολουθεί να γίνεται με ευθύνη των τελευταίων.

Η εγγραφή των φορέων καθώς και η καταχώριση των θέσεων είναι ήδη διαθέσιμη στο σύνδεσμο http://submit-atlas.grnet.gr.

Η υπηρεσία παρέχεται δωρεάν προς όλους τους εμπλεκόμενους φορείς. Για περισσότερες πληροφορίες καθώς και για τεχνική υποστήριξη μπορείτε να απευθύνεστε στο Γραφείο Αρωγής Χρηστών του προγράμματος, μέσω του συνδέσμου http://atlas.grnet.gr/Contact.aspx, ή τηλεφωνικά στο 210 7724390.

 

  Όροι και Προϋποθέσεις συμμετοχής στο πρόγραμμα ΑΤΛΑΣ

 

  Οδηγός Εγγραφής Φορέων Απασχόλησης/Υποδοχής Πρακτικής Άσκησης