ΕΣΠΑ

Γενικές Πληροφορίες

Γενικές Πληροφορίες

1 – Στην αρχή της πρακτικής άσκησης

Ο εργοδότης εκδηλώνει το ενδιαφέρον του αποστέλλοντας πληροφοριακό υλικό για την επιχείρηση/υπηρεσία του καθώς και μία «Επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος», όπου περιγράφει με συντομία το εταιρικό προφίλ και παραθέτει τα αντικείμενα, στα οποία θα ασκηθεί ο φοιτητής. Στη συνέχεια, μέσα από τη διαδικασία των προσωπικών συνεντεύξεων, καταλήγει στην επιλογή του φοιτητή που θα απασχολήσει για πρακτική άσκηση. Αφού καταλήξουν και οι δύο πλευρές – φορέας απασχόλησης και φοιτητής – σε συμφωνία, υπογράφεται η «Ειδική Σύμβαση Εργασίας» μεταξύ φορέα απασχόλησης, φοιτητή και ΑΤΕΙ/Θ, όπου περιγράφονται οι υποχρεώσεις και των δύο πλευρών καθώς και η μηνιαία αποζημίωση και ασφαλιστική κάλυψη του φοιτητή.

2 – Κατά τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης

Στη συνέχεια, ο εργοδότης συνεργάζεται με τον αρμόδιο Ακαδημαϊκό Επόπτη, ο οποίος ορίζεται από τον Επιστημονικό Υπεύθυνο του Τμήματος. Ο επόπτης επισκέπτεται το χώρο εργασίας του ασκούμενου και λαμβάνει γνώση των εργασιών που αυτός αναλαμβάνει.

Ο εργασιακός επιβλέπων του ασκούμενου εξετάζει σε εβδομαδιαία βάση το Βιβλιάριο Πρακτικής Άσκησης, το οποίο διαθέτει ο ασκούμενος και πραγματοποιεί παρατηρήσεις.

Ο εργασιακός επιβλέπων του ασκούμενου συμπληρώνει ερωτηματολόγια, τα οποία αφορούν την ποιοτική αξιολόγηση της συγκεκριμένης τοποθέτησης πρακτικής άσκησης με ερωτήσεις που αφορούν τον ασκούμενο, τον ακαδημαϊκό επόπτη κ.α.

3 – Στο τέλος της πρακτικής άσκησης

Συντάσσει μία συνοπτική έκθεση για την πορεία του φοιτητή, υπογράφει και σφραγίζει το Βιβλιάριο Πρακτικής Άσκησης του ασκούμενου, το οποίο κατατίθεται από τον ασκούμενο στο Τμήμα.

Προμηθεύει το φοιτητή με:

(α) μία «Βεβαίωση Περαίωσης πρακτικής άσκησης» καθώς και

(β) μία «Βεβαίωση Εργοδότη» για την ασφαλιστική του κάλυψη (κατά επαγγελματικού κινδύνου, 1% επί του τεκμαρτού ημερομισθίου της 12ης ασφαλιστικής κλάσης του ΙΚΑ, όπως ισχύει κάθε φορά), η οποία πρέπει να θεωρηθεί από το ΙΚΑ, στο οποίο ανήκει ο εργοδότης.