ΕΣΠΑ

Θεσμικό Πλαίσιο

Θεσμικό Πλαίσιο

Στην Ελλάδα, η Πρακτική Άσκηση των φοιτητών στα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΤΕΙ) αποτελεί επί μακρόν θεσμοθετημένο τμήμα των προγραμμάτων σπουδών.  Σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 24 του Ν. 1404/83 για τη «Δομή και λειτουργία των Τ.Ε.Ι.», καθιερώνεται για πρώτη φορά, η πρακτική άσκηση, ως αναπόσπαστο τμήμα των σπουδών. Με το Προεδρικό Διάταγμα (Π.Δ.) υπ’ αριθ. 174/85 (Φ.Ε.Κ. 59/τ.Α’ /29-3-85) για την «Άσκηση στο επάγγελμα των φοιτητών των Τ.Ε.Ι.», εισάγεται το πλαίσιο της οργάνωσης αλλά και εποπτείας και αξιολόγησης της πρακτικής άσκησης. Πιο συγκεκριμένα στο αναφερθέν Π.Δ.:

 •  Καθορίζεται η διάρκεια της πρακτικής άσκησης,
 •  Θεσμοθετείται το περίγραμμα του προγράμματος πρακτικής άσκησης για κάθε ειδικότητα,
 •  Θεσμοθετείται η επιτροπή πρακτικής άσκησης,
 •  Καθιερώνεται η εποπτεία τόσο για τον φορέα απασχόλησης όσο και για το Τμήμα,
 •  Καθορίζονται οι όροι και τα λοιπά δικαιώματα, αλλά και οι υποχρεώσεις των ασκουμένων φοιτητών,
 •  Αναφέρεται η διαδικασία της αξιολόγησης της πρακτικής άσκησης και τέλος
 •  Γίνεται αναφορά στο βιβλίο πρακτικής άσκησης, που τηρείται από τους ασκούμενους.

Σύμφωνα με το άρθρο 71 του Ν.1566/85 (ΦΕΚ 167/τ. Α’/30-9-85) καθορίζεται ο τρόπος της αποζημίωσης των ασκουμένων φοιτητών. Ειδικότερα για το ύψος της αποζημίωσης καθώς και άλλα παρεμφερή θέματα έχουν δοθεί διευκρινήσεις μέσω εγκυκλίων του ΥΠ.Ε.Π.Θ. και του Υπουργείου Εργασίας. Τέλος, με το Π.Δ. υπ’ αριθ. 483/13-11-84 (ΦΕΚ 173/τ.Α’ /13-11-84). Ορίζονται διευκολύνσεις που παρέχονται γενικά στους εργαζόμενους φοιτητές των Τ.Ε.Ι., στους οποίους συμπεριλαμβάνονται και οι φοιτητές που πραγματοποιούν την πρακτική τους άσκηση.

 

Συνοψίζοντας, το ισχύον θεσμικό και νομικό πλαίσιο για την Πρακτική Άσκηση των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της χώρας (ΤΕΙ), περιλαμβάνει τα εξής:

 •  Άρθρο 24 του Ν.1404/83 – Καθιέρωση της Πρακτικής Άσκησης ως μέρος του διδακτικού έργου.
 •  Π.Δ. 174/85 (Φ.Ε.Κ.59/τ.Α /29-3-85) – Εισαγωγή του Πλαισίου της Οργάνωσης, Εποπτείας και Αξιολόγησης της Πρακτικής Άσκησης.
 •  Εγκύκλιος Ε5/332/22-1-86 και Ε5/1387/16-6-94 – Καθορισμός Έναρξης και Περιόδων Πρακτικής Άσκησης.
 •  Y.A. 98704 (Προεδρίας της Κυβέρνησης και Εργασίας ) της 9/10-12-86 – Καθορισμός Δικαιολογητικών για την Επιχορήγηση Επιχειρήσεων από τον ΟΑΕΔ για Πρακτική Άσκηση Σπουδαστών ΤΕΙ και ΣΕΛΕΤΕ.
 •  Εγκύκλιοι Ε5/5059/6-7-87 και Ε5/5456/16-7-87 περί του Βιβλίου Πρακτικής Άσκησης.
 •  Εγκύκλιοι E5/3196/10-5-87, E5/4942/12-9-89, E5/776/21-2-89, E5/2857/14-6-90 και E5/3934/21-9-90 (ΦΕΚ 693/τ.A/5-11-90 (Διευκρινίσεις – Επισημάνσεις σε Θέματα Εφαρμογής της Πρακτικής Άσκησης), Ε5/1303/86 (Φ.Ε.Κ. 168/τ.Β/10.4.86) και Ε5/347/15-2-95 (Καθορισμός και Υπολογισμός Ασφαλιστικής Κάλυψης Ασκούμενων) (σχετικές και οι Εγκύκλιοι Α24/375/29.5.86 και Α24/370/5/21-12-94 περί ασφάλισης κατά του κινδύνου ατυχήματος).
 •  Άρθρο 12 του Ν.1351/83 και άρθρο 71 του Ν.1566/85-Φ.Ε.Κ. 167/τ.Α – Καθιέρωση Αποζημίωσης των Ασκούμενων Σπουδαστών).
 •  Ε5/1258/86 (ΦΕΚ 183/τ.Β/27.3.86 και Φ.Ε.Κ. 456/τ.Β/17.7.86) – Καθορισμός της Αποζημίωσης των ασκουμένων στο Δημόσιο Τομέα (Ε5/8711/10-12-86 και Ε5/4967/30-6-87 διευκρινίσεις επί της αποζημίωσης).