Θεσμικό Πλαίσιο

Στην Ελλάδα, η Πρακτική Άσκηση των φοιτητών στα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΤΕΙ) αποτελεί επί μακρόν θεσμοθετημένο τμήμα των προγραμμάτων σπουδών.  Σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 24 του Ν. 1404/83 για τη «Δομή και λειτουργία των Τ.Ε.Ι.», καθιερώνεται για πρώτη φορά, η πρακτική άσκηση, ως αναπόσπαστο τμήμα των σπουδών. Με το Προεδρικό Διάταγμα (Π.Δ.) υπ' αριθ. 174/85 (Φ.Ε.Κ. 59/τ.Α' /29-3-85) για την «Άσκηση στο επάγγελμα των φοιτητών των Τ.Ε.Ι.», εισάγεται το πλαίσιο της οργάνωσης αλλά και εποπτείας και αξιολόγησης της πρακτικής άσκησης. Πιο συγκεκριμένα στο αναφερθέν Π.Δ.:

 • • Καθορίζεται η διάρκεια της πρακτικής άσκησης,
 • • Θεσμοθετείται το περίγραμμα του προγράμματος πρακτικής άσκησης για κάθε ειδικότητα,
 • • Θεσμοθετείται η επιτροπή πρακτικής άσκησης,
 • • Καθιερώνεται η εποπτεία τόσο για τον φορέα απασχόλησης όσο και για το Τμήμα,
 • • Καθορίζονται οι όροι και τα λοιπά δικαιώματα, αλλά και οι υποχρεώσεις των ασκουμένων φοιτητών,
 • • Αναφέρεται η διαδικασία της αξιολόγησης της πρακτικής άσκησης και τέλος
 • • Γίνεται αναφορά στο βιβλίο πρακτικής άσκησης, που τηρείται από τους ασκούμενους.

Σύμφωνα με το άρθρο 71 του Ν.1566/85 (ΦΕΚ 167/τ. Α'/30-9-85) καθορίζεται ο τρόπος της αποζημίωσης των ασκουμένων φοιτητών. Ειδικότερα για το ύψος της αποζημίωσης καθώς και άλλα παρεμφερή θέματα έχουν δοθεί διευκρινήσεις μέσω εγκυκλίων του ΥΠ.Ε.Π.Θ. και του Υπουργείου Εργασίας. Τέλος, με το Π.Δ. υπ' αριθ. 483/13-11-84 (ΦΕΚ 173/τ.Α' /13-11-84). Ορίζονται διευκολύνσεις που παρέχονται γενικά στους εργαζόμενους φοιτητές των Τ.Ε.Ι., στους οποίους συμπεριλαμβάνονται και οι φοιτητές που πραγματοποιούν την πρακτική τους άσκηση.

 

Συνοψίζοντας, το ισχύον θεσμικό και νομικό πλαίσιο για την Πρακτική Άσκηση των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της χώρας (ΤΕΙ), περιλαμβάνει τα εξής:

 • • Άρθρο 24 του Ν.1404/83 - Καθιέρωση της Πρακτικής Άσκησης ως μέρος του διδακτικού έργου.
 • • Π.Δ. 174/85 (Φ.Ε.Κ.59/τ.Α /29-3-85) - Εισαγωγή του Πλαισίου της Οργάνωσης, Εποπτείας και Αξιολόγησης της Πρακτικής Άσκησης.
 • • Εγκύκλιος Ε5/332/22-1-86 και Ε5/1387/16-6-94 - Καθορισμός Έναρξης και Περιόδων Πρακτικής Άσκησης.
 • • Y.A. 98704 (Προεδρίας της Κυβέρνησης και Εργασίας ) της 9/10-12-86 - Καθορισμός Δικαιολογητικών για την Επιχορήγηση Επιχειρήσεων από τον ΟΑΕΔ για Πρακτική Άσκηση Σπουδαστών ΤΕΙ και ΣΕΛΕΤΕ.
 • • Εγκύκλιοι Ε5/5059/6-7-87 και Ε5/5456/16-7-87 περί του Βιβλίου Πρακτικής Άσκησης.
 • • Εγκύκλιοι E5/3196/10-5-87, E5/4942/12-9-89, E5/776/21-2-89, E5/2857/14-6-90 και E5/3934/21-9-90 (ΦΕΚ 693/τ.A/5-11-90 (Διευκρινίσεις - Επισημάνσεις σε Θέματα Εφαρμογής της Πρακτικής Άσκησης), Ε5/1303/86 (Φ.Ε.Κ. 168/τ.Β/10.4.86) και Ε5/347/15-2-95 (Καθορισμός και Υπολογισμός Ασφαλιστικής Κάλυψης Ασκούμενων) (σχετικές και οι Εγκύκλιοι Α24/375/29.5.86 και Α24/370/5/21-12-94 περί ασφάλισης κατά του κινδύνου ατυχήματος).
 • • Άρθρο 12 του Ν.1351/83 και άρθρο 71 του Ν.1566/85-Φ.Ε.Κ. 167/τ.Α - Καθιέρωση Αποζημίωσης των Ασκούμενων Σπουδαστών).
 • • Ε5/1258/86 (ΦΕΚ 183/τ.Β/27.3.86 και Φ.Ε.Κ. 456/τ.Β/17.7.86) - Καθορισμός της Αποζημίωσης των ασκουμένων στο Δημόσιο Τομέα (Ε5/8711/10-12-86 και Ε5/4967/30-6-87 διευκρινίσεις επί της αποζημίωσης).

Προεδρικό Διάταγμα

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 174/85

Άσκηση στο επάγγελμα των σπουδαστών των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Τ.Ε.Ι.)

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 
Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις του άρθρου 24 παραγρ. 2 εδάφιο τελευταίο του Ν. 1404/1983 "Δομή και λειτουργία των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Τ.Ε.Ι.)". 
2. Την 91/1985 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση των Υπουργών Προεδρίας της Κυβερνήσεως Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Εργασίας αποφασίζουμε:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ

Σκοπός, διάρκεια, Χώροι πρακτικής άσκησης.

Άρθρο 1.

Σκοπός της πρακτικής άσκησης.

1. Οι σπουδαστές των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Τ.Ε.Ι.) κατά τη διάρκεια των σπουδών τους υποχρεούνται σε πρακτική άσκηση στο επάγγελμα σύμφωνα με τις διατάξεις του διατάγματος αυτού. 
Η άσκηση στο επάγγελμα είναι ελεγχόμενη από τις οικείες σχολές και αποσκοπεί: 
α) Στην ενημέρωση των ασκούμενων για την διάρθρωση και λειτουργία των μονάδων παραγωγής ή υπηρεσιών, για τους κοινωνικούς, Οικονομικούς και τεχνολογικούς παράγοντες που επηρεάζουν τις συνθήκες εργασίας, καθώς και στην ενεργό συμμετοχή των ασκούμενων στις διαδικασίες και μεθόδους παραγωγής ή παροχής υπηρεσιών. 
β) Στο συσχετισμό των θεωρητικών και εργαστηριακών γνώσεων που αποκτήθηκαν κατά τη διάρκεια των σπουδών με τα προβλήματα των χώρων εφαρμογής. 
γ) Στην επαφή των σχολών των Τ.Ε.Ι. με τους χώρους παραγωγής και εφαρμοσμένης έρευνας για την δημιουργία αμφίδρομης σχέσης μεταξύ τους.

Άρθρο 2.

1. Η διάρκεια της πρακτικής άσκησης στο επάγγελμα ορίζεται σε οκτώ (8) μήνες για όλους τους σπουδαστές και χωρίζεται σε δύο περιόδους: 
α) Η πρώτη περίοδος διαρκεί δύο (2) μήνες (ή οκτώ ημερολογιακές εβδομάδες πενθήμερης εργασίας) και πραγματοποιείται, εκτός του χρόνου μαθημάτων, μετά το τέταρτο ή πέμπτο εξάμηνο σπουδών. Στο διάστημα αυτό οι ασκούμενοι ενημερώνονται πάνω σε θεμελιώδη οργανωτικά, λειτουργικά και τεχνολογικά θέματα του χώρου εργασίας τους. 
Για την διεξαγωγή αυτής της περιόδου αποφασίζει το συμβούλιο του Τμήματος, ανάλογα με την φύση των σπουδών. 
β) Η δεύτερη περίοδος διαρκεί έξι (6) μήνες (ή 24 ημερολογιακές εβδομάδες πενθήμερης εργασίας) και πραγματοποιείται μετά το τελευταίο εξάμηνο σπουδών. Η περίοδος αυτή άσκησης είναι συνεχόμενη, χωρίς διακοπή, εκτός των περιπτώσεων εποχιακών επιχειρήσεων. 
Στην περίπτωση επιχειρήσεων ή υπηρεσιών που λειτουργούν εποχιακά, η δεύτερη περίοδος της πρακτικής άσκησης μπορεί να πραγματοποιηθεί μερικά και σε χώρους εργασίας συναφούς αντικειμένου με την ειδικότητα του ασκούμενου σπουδαστή. 
2. Ειδικά, για τους σπουδαστές των σχολών επαγγελμάτων υγείας και πρόνοιας η πρακτική - εργαστηριακή τους άσκηση που διεξάγεται σύμφωνα με το αναλυτικό τους πρόγραμμα, εκτός σχολών, σε ιδρύματα, υπηρεσίες ή οργανισμούς, βαθμολογείται ως εργαστηριακό μάθημα και δεν λαμβάνεται υπόψη ως πρακτική άσκηση στο επάγγελμα κατά την έννοια του παρόντος Διατάγματος.

Άρθρο 3.

Εργασιακοί χώροι πρακτικής άσκησης.

Η πρακτική άσκηση πραγματοποιείται κατά κύριο λόγο στην ευρύτερη γεωγραφική περιοχή της έδρας τους Τ.Ε.Ι. Εργατικοί χώροι είναι οριζόμενοι στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 24 του Ν. 1404/83.

Άρθρο 4.

Οργάνωση και εποπτεία πρακτικής άσκησης.

1. Ύστερα από εισήγηση της γενικής συνέλευσης του οικείου τμήματος και γνώμη του Ινστιτούτου Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Τ.Ε.Ι.) καθορίζεται το περίγραμμα προγράμματος της πρακτικής άσκησης στο επάγγελμα που δημοσιεύεται μαζί με το πρόγραμμα σπουδών κάθε τμήματος. 
2. Κάθε σπουδαστής που πρόκειται να πραγματοποιήσει πρακτική άσκηση στο επάγγελμα υποβάλλει αίτηση - δήλωση στο τμήμα που είναι γραμμένος με την οποία δηλώνει μία ή περισσότερες υπηρεσίες ή επιχειρήσεις στις οποίες ενδιαφέρεται να απασχοληθεί. Η επιτροπή πρακτικής άσκησης της παραγράφου 5 του άρθρου αυτού κατανέμει τους σπουδαστές στις υπάρχουσες θέσεις αφού κατανέμει τις δηλώσεις τους και ανακοινώνει σε κάθε εργοδότη τα ονόματα των σπουδαστών που θα ασκηθούν σ' αυτόν. 
3. Κάθε τμήμα που χορηγεί πτυχίο, ασκεί τη γενική εποπτεία της διεξαγόμενης πρακτικής άσκησης των σπουδαστών του στο επάγγελμα. 
Σε περιπτώσεις άσκησης των σπουδαστών σε θέσεις εργασίας ευρύτερης περιοχής άλλου Τ.Ε.Ι., η εποπτεία ανατίθεται σε μέλη του Ε.Π. συναφούς ειδικότητας του Τ.Ε.Ι. που βρίσκεται πλησιέστερα στην περιοχή άσκησης κατόπιν συνεννόησης των αντίστοιχων τμημάτων. 
4. Τα μέλη του Ε.Π. στα οποία έχει ανατεθεί η άσκησης ασκούμενων σπουδαστών επισκέπτονται τους χώρους άσκησης, ενημερώνονται για το αντικείμενο απασχόλησής τους, παρακολουθούν την επίδοσή τους και συνεργάζονται στην επίλυση των προβλημάτων τους, τόσο με τους ίδιους τους ασκούμενους, όσο και με τον υπεύθυνο της επόμενης παραγράφου. 
5. Σε κάθε τμήμα των σχολών των Τ.Ε.Ι. συγκροτείται επιτροπή πρακτικής άσκησης αποτελούμενη, από τρία (3) μέλη του Ε.Π. και δύο (2) εκπροσώπους των σπουδαστών που εκλέγονται από το σύνολο των σπουδαστών του τμήματος, η οποία έχει ως αποκλειστικό αντικείμενο το συντονισμό των δραστηριοτήτων σχετικά με την πρακτική άσκηση. 
Η επιτροπή μεριμνά κυρίως: 
α) Για την αναζήτηση νέων θέσεων πρακτικής άσκησης και γνωστοποίηση των θέσεων πρακτικής άσκησης που υπάρχουν. 
β) Για την αξιολόγηση της καταλληλότητας των χώρων εργασίας στους οποίους πρόκειται να πραγματοποιηθεί η πρακτική άσκηση. 
6. Η διοίκηση των φορέων στους οποίους ασκούνται σπουδαστές, υποχρεούται, στα πλαίσια της κοινωνικής τους αποστολής, να συμβάλει κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο στην αρτιότερη εκπαίδευση των ασκούμενων. Για το σκοπό αυτό ορίζει έναν υπεύθυνο, απόφοιτο Τ.Ε.Ι. ή Α.Ε.Ι. ή ανώτερης σχολής συναφούς ειδικότητας μ' αυτή των ασκούμενων και με επαρκή εμπειρία στον εργασιακό του χώρο, ο οποίος: 
α) Επιβλέπει την εργασία και την επίδοση των ασκούμενων. 
β) Υποβάλλει προτάσεις στη διεύθυνση της επιχείρησης ή υπηρεσίας για βελτίωση των συνθηκών εργασίας και εκπαίδευση των ασκούμενων. 
γ) Συνεργάζεται με τον επόπτη εκπαιδευτικό του οικείου Τ.Ε.Ι. για την αποτελεσματικότερη άσκηση των σπουδαστών. 
7. Σε περιπτώσεις που η διοίκηση του φορέα απασχόλησης δεν ακολουθεί σε γενικές γραμμές το πρόγραμμα απασχόλησης των ασκούμενων ή τους ετεροαπασχολεί, είναι δυνατόν, ύστερα από απόφαση της επιτροπής πρακτικής άσκησης του τμήματος να διακοπεί η άσκηση στον συγκεκριμένο αυτό εργασιακό χώρο. Η επιτροπή μεριμνά, ώστε να βρεθούν κατά προτεραιότητα νέες θέσεις για τους σπουδαστές που διέκοψαν την άσκηση με τον τρόπο αυτό. Στη νέα θέση πραγματοποιείται πρακτική άσκηση μόνον για το διάστημα που υπολείπεται για τη συμπλήρωση του χρονικού ορίου που προβλέπεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 του διατάγματος αυτού. 
8. Αν κατά τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης ο ασκούμενος διαπιστώσει ότι δεν απασχολείται σε θέματα της ειδικότητάς τους υπό ευρεία έννοια, οφείλει να το δηλώσει με σημείωμά του, τόσο στον υπεύθυνο που έχει ορισθεί για το χώρο εργασίας, όσο και στον υπεύθυνο επόπτη του τμήματος Τ.Ε.Ι., ο οποίος αποφασίζει αν συντρέχει λόγος αλλαγής θέσης εργασίας ή όχι και σε καταφατική περίπτωση συνεργάζεται με την επιτροπή πρακτικής άσκησης για την τοποθέτηση του ασκούμενου σε άλλη θέση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ

Δικαιώματα Υποχρεώσεις Ασκούμενων - Αμοιβή Ασκούμενων και Εποπτών.

Άρθρο 5.

Δικαιώματα και υποχρεώσεις ασκούμενων σπουδαστών.

1. Εκτός των περιπτώσεων του άρθρου 2 παράγραφος 2 του Διατάγματος αυτού, η πρακτική άσκηση των σπουδαστών στο επάγγελμα αμείβεται. 
Η αποζημίωση των ασκούμενων ορίζεται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. 
2. Κατά τη διάρκεια της οκτάμηνης (8/μηνης) πρακτικής άσκησης, ο ασκούμενος σπουδαστής μπορεί, για σοβαρούς λόγους, ν' απουσιάσει δικαιολογημένα για πέντε (5) εργάσιμες ημέρες συνολικά. Οι απουσίες καταχωρίζονται στο από τον επόπτη εκπαιδευτικό και εγκρίνονται ή απορρίπτονται από τον προϊστάμενο του τμήματος σύμφωνα με την παράγραφο 6 του άρθρου αυτού. 
3. Ο ασκούμενος στο χώρο της εργασίας του, υποχρεούται να ακολουθεί τους κανονισμούς ασφάλειας και εργασίας ως και κάθε άλλη ρύθμιση που ισχύει για το προσωπικό της επιχείρησης ή υπηρεσίας. Αυθαίρετες απουσίες ή παράβαση των κανονισμών του εργασιακού χώρου μπορούν να οδηγήσουν στη διακοπή της απασχόλησης. Στην περίπτωση αυτή ο σπουδαστής υποχρεούται να επαναλάβει το επόμενο εξάμηνο τη διαδικασία εξεύρεσης νέας θέσης για τη συμπλήρωση του υπόλοιπου χρόνου πρακτικής άσκησης σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 2 του διατάγματος αυτού. 
4. Κάθε ασκούμενος σπουδαστής τηρεί βιβλίο πρακτικής άσκησης, το οποίο διατίθεται δωρεάν από το τμήμα. Στο βιβλίο πρακτικής άσκησης αναγράφονται από τον ασκούμενο κατά εβδομάδα οι εργασίες στις οποίες απασχολήθηκε καθώς και συνοπτική περιγραφή των καθηκόντων που του ανατέθηκαν στο χώρο εργασίας. Κάθε εβδομαδιαία καταχώρηση ελέγχεται και υπογράφεται από τον υπεύθυνο της επιχείρησης ή υπηρεσίας για την παρακολούθηση των ασκούμενων. 
5. Μετά την ολοκλήρωση της πρακτικής άσκησης ο σπουδαστής υποβάλλει δια του πρωτοκόλλου της γραμματείας της σχολής στο τμήμα του Τ.Ε.Ι. που είναι γραμμένος: 
α) Το βιβλίο πρακτικής άσκησης κατάλληλα συμπληρωμένο με τον αριθμό εβδομαδιαίων εκθέσεων, το χρόνο και το αντικείμενο απασχόλησης, τις ημέρες απουσίας και την επίδοσή του. 
β) Κάθε άλλο στοιχείο (όπως π.χ. βιβλιάριο ασφάλισης κ.λπ.) που ήθελε τυχόν ζητηθεί από το τμήμα σχετικά με το αντικείμενο απασχόλησης του ασκούμενου κατά την πρακτική άσκηση. 
6. Ο προϊστάμενος του τμήματος στον οποίο υποβάλλονται τα δικαιολογητικά πρακτικής άσκησης αποφασίζει για την αποδοχή ή απόρριψή τους. 
Σε περίπτωση απόρριψης το συμβούλιο του τμήματος αποφασίζει μετά από αίτηση του ενδιαφερόμενου σπουδαστή οριστικά για τη διάρκεια και το αντικείμενο απασχόλησης που πρέπει να ασκηθούν συμπληρωματικά ή ακυρώνει την απόφαση απόρριψης του προϊσταμένου και κάνει δεκτά τα δικαιολογητικά.

Άρθρο 6.

Τύπος και περιεχόμενο βιβλίου πρακτικής άσκησης.

1. Η μορφή και το περιεχόμενο του βιβλίου πρακτικής άσκησης των σπουδαστών στο επάγγελμα καθορίζεται με απόφαση του υπουργού εθνικής παιδείας και θρησκευμάτων. 
2. Λεπτομέρειες για την πρακτική άσκηση των σπουδαστών στο επάγγελμα ρυθμίζονται στους εσωτερικούς κανονισμούς των Τ.Ε.Ι.

Άρθρο 7.

Η άσκηση εποπτείας από τα μέλη του Ε.Π. των Τ.Ε.Ι. πραγματοποιείται στα πλαίσια του διδακτικού τους έργου στα ιδρύματα και θεωρείται ως κανονική διδακτική απασχόληση και αντιστοιχεί με δύο ώρες εβδομαδιαίως διδακτικής απασχόλησης.

Για την ενδεχόμενη μετακίνηση εκτός έδρας για άσκηση εποπτείας ισχύουν οι κείμενες διατάξεις. 
Στον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση αυτού του Διατάγματος.

Αθήνα, 20 Μαρτίου 1985 
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 
ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΛΕΥΡΑΣ 
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 
ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΘΝ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΛΑΖΑΡΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ 
ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ

Γενικές Πληροφορίες

Σύμφωνα με τον ιδρυτικό νόμο-πλαίσιο των Τ.Ε.Ι. (Ν. 1404/83), η πρακτική άσκηση των φοιτητών αποτελεί μέρος του εκπαιδευτικού έργου και συνεπώς αναπόσπαστο τμήμα των σπουδών τους, χαρακτηρίζοντας έτσι τη βαρύτητα και τη σημασία που έχει ο θεσμός. Για πρώτη φορά με τον νόμο πλαίσιο των Τ.Ε.Ι. (Ν. 1404/83) πραγματοποιείται πρακτική άσκηση σε θεσμοθετημένες θέσεις τόσο του δημοσίου όσο και του ιδιωτικού τομέα, μετά από σχετικό προγραμματισμό-σχεδιασμό. Επίσης, για πρώτη φορά, θεσμοθετείται η καταβολή αποζημίωσης στους ασκούμενους σπουδαστές και παρέχεται ασφαλιστική κάλυψή τους έναντι επαγγελματικού κινδύνου, κατά τη διάρκεια της άσκησής τους. Τέλος, η πρακτική άσκηση είναι εποπτευόμενη από το εκπαιδευτικό προσωπικό των Τ.Ε.Ι. και διεξάγεται με βάση το περίγραμμα προγράμματος πρακτικής άσκησης για κάθε ειδικότητα. Ως εκ τούτου, ο προσανατολισμός της Τριτοβάθμιας Τεχνολογικής Εκπαίδευσης δίνει ξεχωριστή σημασία στην πρακτική άσκηση των φοιτητών της συμβάλλοντας άμεσα στην σύνδεση τους με την παραγωγή. Συγκεκριμένα η πρακτική άσκηση:

 • • Είναι υποχρεωτική.
 • • Έχει εξάμηνη διάρκεια (ημερολογιακό εξάμηνο).
 • • Διεξάγεται το τελευταίο εξάμηνο των σπουδών.
 • • Είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την λήψη του πτυχίου.

Κύριος σκοπός της πρακτικής άσκησης είναι η ενημέρωση των ασκούμενων για τη διάρθρωση και λειτουργία των μονάδων παραγωγής, η ανάπτυξη δηλαδή αμφίδρομων σχέσεων με την  αγορά εργασίας. Είναι χρήσιμη και απαραίτητη η συσχέτιση των θεωρητικών και εργαστηριακών γνώσεων που αποκτήθηκαν κατά τη διάρκεια των σπουδών με την παραγωγική διαδικασία στους χώρους εργασίας κατά τέτοιο τρόπο, ώστε με την αποφοίτησή τους οι ασκούμενοι φοιτητές να έχουν αποκτήσει και σε πρακτικό πλέον επίπεδο τα πολύτιμα εκείνα εφόδια, που θα ολοκληρώσουν τον εκπαιδευτικό χαρακτήρα της κάθε Σχολής.

 

 

Ε.Π. ΕΚΔιΒιΜ. –  ΕΣΠΑ,  Πράξη «Πρακτική Άσκηση Φοιτητών ΑΤΕΙΘ»

 

Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2007-13», (Ε.Π. ΕΚΔιΒιΜ) αποτελεί ένα από τα Επιχειρησιακά Προγράμματα του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ), μέσω του οποίου χρηματοδοτούνται δράσεις για την εκπαίδευση σε όλες τις βαθμίδες του εκπαιδευτικού συστήματος, τη σύνδεση εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας, τη δια βίου μάθηση και την έρευνα. Οι πόροι του Επιχειρησιακού Προγράμματος (Ε.Π.) προέρχονται κατά το υψηλότερο ποσοστό από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και από το Εθνικό Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων.

Για όλα τα Τμήματα των ΤΕΙ η Πρακτική Άσκηση είναι μέρος του Προγράμματος Σπουδών με σαφές θεσμικό πλαίσιο οργάνωσης και κομβικό σημείο ενίσχυσης του τεχνολογικού τους χαρακτήρα. Διαμέσου της εφαρμογής των επιχειρησιακών προγραμμάτων ΕΠΕΑΕΚ Ι & ΙΙ, ο θεσμός της Πρακτικής Άσκησης στην Ανώτατη Εκπαίδευση ενισχύθηκε, και αναπτύχθηκαν δράσεις ενθάρρυνσης της επιχειρηματικότητας των τελειόφοιτων.

Βασικός στόχος λοιπόν της υλοποίησης νέων προγραμμάτων Πρακτικής Άσκησης στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2007-2013» είναι η ποιοτική αναβάθμιση, η επέκταση και η ενίσχυση των προγραμμάτων της Πρακτικής Άσκησης, με απώτερο σκοπό την επίτευξη ουσιαστικής αμφίδρομης ανάδρασης μεταξύ Ανώτατης Εκπαίδευσης και εργασιακού χώρου στο πλαίσιο των προγραμμάτων σπουδών στις βαθμίδες και τα επίπεδα της εκπαίδευσης που έχουν έξοδο στην αγορά εργασίας.  Επιδιώκεται δηλαδή όχι μόνο η τυπική, αλλά και η ουσιαστική σύνδεση της εκπαίδευσης με την παραγωγή, σε τέτοιο βαθμό ώστε η Πρακτική Άσκηση των φοιτητών να μην αποτελεί μόνο αίτημα των Ιδρυμάτων προς την αγορά εργασίας, αλλά και αίτημα της αγοράς εργασίας προς όλα τα Ιδρύματα Ανώτατης Εκπαίδευσης, τόσο τα Πανεπιστήμια, όσο και τα ΤΕΙ.

 

Επιμέρους στόχοι της Πρακτικής Άσκησης μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2007-2013» είναι:

 • • Η απόκτηση μιας πρώτης εμπειρίας / προϋπηρεσίας σχετικής με το επάγγελμα ή/και η επαγγελματική ένταξη στο χώρο που πραγματοποιήθηκε η Πρακτική Άσκηση.
 • • Η ουσιαστικότερη αφομοίωση της επιστημονικής γνώσης μέσα από τη διαδικασία της ποιοτικότερης επαγγελματικής επιστημονικής εξάσκησης, η ανάδειξη των δεξιοτήτων των ασκουμένων φοιτητών και η ανάπτυξη επαγγελματικής συνείδησης.
 • • Η ομαλότερη μετάβαση των φοιτητών από το χώρο της προετοιμασίας τους στο χώρο της παραγωγής, των επιχειρήσεων και των οργανισμών.
 • • Η εξοικείωση των φοιτητών της Ανώτατης Εκπαίδευσης με το εργασιακό περιβάλλον και τις απαιτήσεις του επαγγελματικού χώρου, καθώς και με τις εργασιακές σχέσεις και το ύψος των απολαβών, όπως αυτές διαμορφώνονται στην ελληνική πραγματικότητα.
 • • Η καλλιέργεια ευνοϊκών συνθηκών για τη δημιουργική συνάντηση διαφορετικών επιστημονικών κλάδων και η ενθάρρυνση της αυτενέργειας και της επαγγελματικής επινοητικότητας των ασκουμένων.
 • • Η δημιουργία ενός δίαυλου αμφίδρομης μεταβίβασης πληροφοριών μεταξύ Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης και παραγωγικών φορέων, ώστε να διευκολύνεται η μεταξύ τους συνεργασία.
 • • Η ενσωμάτωση των νέων τάσεων και αναγκών της αγοράς εργασίας και της ζήτησης για συγκεκριμένες ειδικότητες και δεξιότητες των αποφοίτων στα προγράμματα σπουδών που προσφέρονται από τα Ιδρύματα Ανώτατης Εκπαίδευσης της χώρας.

Το Αλεξάνδρειο ΤΕΙ Θεσσαλονίκης (ΑΤΕΙ/Θ) συμμετέχει στο παραπάνω Επιχειρησιακό Πρόγραμμα με την Πράξη «Πρακτική Άσκηση Φοιτητών ΑΤΕΙ/Θ» (με κωδικό MIS 299969) και περιλαμβάνει είκοσι δύο  (22) τμήματα του ΑΤΕΙ/Θ. Έχει δύο Υποέργα με χρονική διάρκεια υλοποίησης από 1-9-2010 έως 31-12-2012 και συνολικό προϋπολογισμό 4.840.118,95€. Ιδρυματικά Υπεύθυνος της πράξης από το Μάρτιο 2011 είναι ο Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος Τεχνολογίας Τροφίμων, κ. Πέτρος Σαμαράς.

Η πρακτική άσκηση έχει εξάμηνη (6) διάρκεια και πραγματοποιείται σε δύο κύκλους-περιόδους: (α) 1 Οκτωβρίου - 31 Μαρτίου, (β) 1 Απριλίου - 30 Σεπτεμβρίου. Ωστόσο, εάν διατρέχουν ιδιαίτεροι λόγοι και με απόφαση της επιτροπής πρακτικής άσκησης, μπορεί να πραγματοποιηθεί και σε διαφορετικές ημερομηνίες, αλλά πάντα με εξάμηνη (6) διάρκεια. Εξαιρούνται από την παραπάνω δέσμευση τα εποχικά επαγγέλματα (π.χ. Τμήμα Τουριστικών Επιχειρήσεων ΑΤΕΙ/Θ).