Φορείς Απασχόλησης/Υποδοχής Πρακτικής Άσκησης

                                                                            ΑΤΛΑΣ
                      Σύστημα Κεντρικής Υποστήριξης της Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών ΑΕΙ

Μία νέα διαδικτυακή υπηρεσία που στηρίζει την πρακτική άσκηση των φοιτητών των Ελληνικών ακαδημαϊκών ιδρυμάτων και διευκολύνει τους δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς στην εύρεση φοιτητών με ποιοτικά κριτήρια, υλοποιείται τη φετινή ακαδημαϊκή χρονιά από το Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας (ΕΔΕΤ Α.Ε.). Η υπηρεσία ΑΤΛΑΣ - Σύστημα Κεντρικής Υποστήριξης της Πρακτικής Άσκησης των Φοιτητών ΑΕΙ (http://atlas.grnet.gr), διασυνδέει τα ακαδημαϊκά ιδρύματα της χώρας με τους φορείς που παρέχουν θέσεις πρακτικής άσκησης (επιχειρήσεις, οργανισμούς, μη κυβερνητικές οργανώσεις κλπ) σε ένα ενιαίο, κεντρικό σύστημα, προσβάσιμο από όλα τα ιδρύματα και τους φοιτητές. Με τη χρήση του συστήματος ΑΤΛΑΣ αναμένεται να βελτιωθεί σημαντικά η ποιότητα της παρεχόμενης πρακτικής άσκησης, καθώς και ο αριθμός των ασκούμενων φοιτητών. Επιπλέον συμβάλλει σημαντικά στην εξοικονόμηση ανθρώπινων πόρων τόσο από την πλευρά των ιδρυμάτων όσο και των φορέων υποδοχής των ασκούμενων φοιτητών.

Με τη χρήση του συστήματος ΑΤΛΑΣ απλοποιείται η διαδικασία της πρακτικής άσκησης, αφού οι θέσεις δηλώνονται μία φορά, και γίνονται αυτομάτως διαθέσιμες σε όλα τα ιδρύματα και τμήματα που ο φορέας επιθυμεί. Τα όργανα των ιδρυμάτων που συντονίζουν τη διαδικασία της πρακτικής άσκησης των φοιτητών τους (Γραφεία Πρακτικής Άσκησης, Γραφεία Διασύνδεσης κλπ), μπορούν να πραγματοποιούν αναζητήσεις θέσεων και να τις αντιστοιχίζουν στους φοιτητές.
Επιπλέον οι φοιτητές έχουν τη δυνατότητα αναζήτησης και εντοπισμού των επιθυμητών θέσεων πρακτικής άσκησης. Έτσι, εξασφαλίζεται η ισότιμη πρόσβαση όλων των επιχειρήσεων και οργανισμών στη διαδικασία της πρακτικής άσκησης. Επισημαίνεται ότι το σύστημα δεν υποκαθιστά τη διαδικασία επιλογής των φοιτητών από τους φορείς, η οποία εξακολουθεί να γίνεται με ευθύνη των τελευταίων.

Η εγγραφή των φορέων καθώς και η καταχώριση των θέσεων είναι ήδη διαθέσιμη στο σύνδεσμο http://submit-atlas.grnet.gr.

Η υπηρεσία παρέχεται δωρεάν προς όλους τους εμπλεκόμενους φορείς. Για περισσότερες πληροφορίες καθώς και για τεχνική υποστήριξη μπορείτε να απευθύνεστε στο Γραφείο Αρωγής Χρηστών του προγράμματος, μέσω του συνδέσμου http://atlas.grnet.gr/Contact.aspx, ή τηλεφωνικά στο 210 7724390.

file doc Όροι και Προϋποθέσεις συμμετοχής στο πρόγραμμα ΑΤΛΑΣ

edu Οδηγός Εγγραφής Φορέων Απασχόλησης/Υποδοχής Πρακτικής Άσκησης

Newsletter

dasta ΔΑΣΤΑ - iNews

dasta news

Σεπτέμβριος-Δεκέμβριος 2014


dasta news

  Ιούνιος-Σεπτέμβριος 2013


 Απρίλιος-Μάϊος 2013


 Φεβρουάριος - Μάρτιος 2013


 Δεκέμβριος - Ιανουάριος 2012 - 2013


 Οκτώβριος - Νοέμβριος 2012


 Σεπτέμβριος 2012


 Ιούλιος - Αύγουστος 2012


 Ιούνιος 2012


 Μάϊος 2012


 Μάρτιος - Απρίλιος 2012


 Φεβρουάριος 2012


 Ιανουάριος 2012


 Νοέμβριος 2011


 Οκτώβριος 2011

 

 

Πληροφοριακό Σύστημα ΑΤΛΑΣ

atlas logo

Ο Άτλας είναι μία κεντρική διαδικτυακή υπηρεσία, η οποία διασυνδέει τους φορείς που παρέχουν θέσεις πρακτικής άσκησης (ΠΑ) με όλα τα ακαδημαϊκά Ιδρύματα της επικράτειας, δημιουργώντας μία ενιαία βάση θέσεων πρακτικής άσκησης οι οποίες είναι διαθέσιμες προς επιλογή στα Ιδρύματα. Παράλληλα προσφέρει σφαιρική ενημέρωση σε θέματα που άπτονται της αγοράς εργασίας και των πρώτων βημάτων των φοιτητών σε αυτή.

Ποιους αφορά

 • •   Τους φορείς (ιδιωτικούς, δημόσιους, ΜΚΟ κλπ) που μπορούν να παρέχουν θέσεις ΠΑ
 • •   Τα όργανα των ακαδημαϊκών Ιδρυμάτων που έχουν αναλάβει το συντονισμό της ΠΑ
 • •   Τους φοιτητές που έχουν δικαίωμα να πραγματοποιήσουν ΠΑ βάσει του προγράμματος σπουδών της σχολής τους

Που αποσκοπεί 

 • •   Στους στόχους του προγράμματος συγκαταλέγονται:
 • •   Αύξηση του αριθμού διαθέσιμων θέσεων πρακτικής άσκησης στους φοιτητές ΑΕΙ
 • •   Απλοποίηση της επικοινωνίας των φορέων υποδοχής ΠΑ με τα επιμέρους Ιδρύματα
 • •   Άμεση ενημέρωση των Ιδρυμάτων για τις διαθέσιμες θέσεις και δυνατότητα άμεσης δέσμευσής τους
 • •   Δημιουργία κεντρικής βάσης διαθέσιμων θέσεων ΠΑ
 • •   Άμεσος έλεγχος της ποιότητας κατάρτισης και των γνώσεων που αποκομίζουν οι φοιτητές μέσω υποβολής αξιολόγησης από τους ίδιους και από τα αντίστοιχα όργανα των Ιδρυμάτων
 • •  Περιορισμός της γραφειοκρατίας που συνοδεύει την εκτέλεση πρακτικής άσκησης.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να αντλήσετε από το http://atlas.grnet.gr/

Η εγγραφή των φορέων απασχόλησης που επιθυμούν να απασχολήσουν φοιτητές για ΠΑ, καθώς και των φοιτητών που εντάσσονται από το Τμήμα τους στην ΠΑ μέσω ΕΣΠΑ, είναι υποχρεωτική.

 

Δελτίο τύπου Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού

Φορείς Απασχόλησης/Υποδοχής Πρακτικής Άσκησης

Φοιτητές

 

 

Γραφείο Πρακτικής Άσκησης ΕΣΠΑ

Το σύνολο των διαδικασιών συντονίζεται και υλοποιείται μέσω του Γραφείου ΠΑ ΑΤΕΙ/Θ (Υποέργο Νο_2) σε συνεργασία με τη Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας (ΔΑΣΤΑ), το Γραφείο Διασύνδεσης (ΓΔ), και τη Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας (ΜΚΕ) του ΑΤΕΙ/Θ.

Το Γραφείο ΠΑ ΑΤΕΙ/Θ διαθέτει πλήρως καταρτισμένα Στελέχη, που επιλύουν καθημερινά απορίες και διευθετούν τυχόν προβλήματα που μπορεί να προκύψουν κατά την υλοποίηση της πρακτικής άσκησης των φοιτητών.

Το Γραφείο ΠΑ ΑΤΕΙ/Θ είναι επιφορτισμένο με όλες τις διοικητικές ενέργειες που πραγματοποιούνται για την εύρυθμη λειτουργία του προγράμματος και την τεχνική υποστήριξη που χρειάζεται για την υλοποίηση ενός τόσο μεγάλου έργου. Πιο συγκεκριμένα, είναι επιφορτισμένο με:

 • • την παρακολούθηση του φυσικού και του οικονομικού αντικειμένου
 • • την προετοιμασία, υλοποίηση και ολοκλήρωση της πρακτικής κάθε περιόδου
 • • την πιστοποίηση όλων των παραδοτέων του προγράμματος
 • • την τήρηση ηλεκτρονικού και έντυπου αρχείο της πρακτικής άσκησης
 • • τη δημιουργία εντύπων και βεβαιώσεων
 • • την ενημέρωση και υποστήριξη των φοιτητών καθ’ όλη τη διάρκεια της πρακτικής τους άσκησης
 • • την επικοινωνία με φορείς απασχόλησης, ΕΥ και Ακαδημαϊκούς Επόπτες,
 • • τη δημιουργία βάσης δεδομένων με όλους τους δείκτες και τη συνεχή ενημέρωσή της
 • • την προβολή και διαφήμιση του προγράμματος μέσω ενημερωτικού & διαφημιστικού υλικού, ημερίδων, κ.λ.π.
 • • τη δημιουργία και τον εμπλουτισμό της ιστοσελίδας της πρακτικής άσκησης του ΑΤΕΙ/Θ http://praktiki.teithe.gr/ και πολλά άλλα…

Τα στοιχεία επικοινωνίας του Γραφείου ΠΑ ΑΤΕΙ/Θ υπάρχουν πάνω δεξιά στη σχετική επιλογή του κεντρικού μενού.